Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1:Trainer: De ondernemer Maarten Burger of een door hem aan te wijzen derde.
Klant: De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan.
Trainingssessie: De op een dag en tijdstip overeengekomen afspraak ter uitvoering van een training.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Trainer en Klant.

Artikel 3:
Maarten Burger
De ondernemer:                Maarten Burger – IMD-Journey
Kvk nummer:                     77649176
BTW nummer: NL003219219B32
Adres:                                Stoofstraat 24D, 5211 ER ‘s-Hertogenbosch
Bankrekening:                   NL79 KNAB 0408 3895 32
Website/email:          info@imd-journey.nl

Artikel 4: De overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding tussen Trainer en Klant.
Een overeenkomst kan mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg aangegaan worden.

4.2 Een overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
Het is Trainer toegestaan een trainingssessie te laten uitvoeren door een door hem aan te wijzen derde, zonder dat dit geldt als een tekortkoming en zonder dat de Klant hierdoor gerechtigd is tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst.

4.3 Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaald aantal trainingssessies tot het moment dat de laatste overeengekomen trainingssessie is voltooid.
Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaalde tijd tot het einde van deze bepaalde tijd, waarna deze overeenkomst behoudens opzegging wordt verlengd met eenzelfde bepaalde tijd. Opzegging dient te geschieden een maand voor de einddatum.

Artikel 5: Annulering Trainingssessie
5.1 Indien de Klant verhinderd is te verschijnen op een 1-1 Trainingssessie, dient de Klant dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan te geven aan de Trainer, waarna de Trainingssessie geannuleerd wordt en een nieuwe Trainingssessie wordt geagendeerd. Geschiedt annulering binnen 24 uur voor de Trainingssessie, zullen de kosten van de Trainingssessie in rekening gebracht worden bij Klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren Trainingssessie ontstaat.

5.2 Indien een Klant niet verschijnt op een 1-1 Trainingssessie, zullen de kosten van de Trainingssessie in rekening gebracht worden bij de klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren Trainingssessie ontstaat.

5.3 Trainer heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de Klant binnen een periode van een half jaar drie keer een Trainingssessie annuleert of niet verschijnt. In een dergelijk geval is Trainer niet gehouden tot vergoeding van enige schade van de Klant, noch is Trainer gehouden tot restitutie van enige vooruitbetaalde bedragen.

5.4 Trainer heeft het recht een geagendeerde Trainingssessie te annuleren tot 48 uur voor aanvang ervan, zonder dat daardoor recht op ontbinding of schadevergoeding voor de Klant ontstaat. Indien sprake is van een langer durende onmogelijkheid van de Trainer om Trainingssessies te verzorgen, heeft de Trainer het recht om de Overeenkomst op te schorten voor de termijn waarin hij niet in staat is Trainingssessies te verzorgen. Is de Trainer voor een periode langer dan zes maanden niet in staat Trainingssessies te verzorgen, dan is de Trainer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat sprake is van schadeplichtigheid ten opzichte van de Klant.

Artikel 6: Blessures en aansprakelijkheid
6.1 Door de wijze waarop een training wordt verzorgd, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat schade of blessures ontstaan bij Klant. Evenwel kan het ontstaan van blessures niet worden uitgesloten. Trainer en Klant zijn gehouden het ontstaan van blessures zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend door gebruik te maken van adequate kleding, schoeisel en materialen. Mocht de Klant gedurende een training geblesseerd raken, is de Trainer voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.

6.2 Ook overigens is de Trainer niet gehouden enige door de klant geleden schade te vergoeden als gevolg van bijvoorbeeld diefstal, brand, gederfde inkomsten of overige oorzaken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Trainer.

6.3 Indien de Klant door een blessure verhinderd is om een of meerdere Trainingssessies te volgen, zullen de reeds geagendeerde Trainingssessie in goed overleg worden verplaatst. Dit met een maximale termijn van een maand. Onder blessure wordt verstaan een blessure die het bijwonen van Trainingssessie absoluut verhindert, waaronder begrepen spierscheuringen, breuken van ledematen, verrekkingen en dergelijke. Vermoeidheid en overig onbehagen kwalificeert niet als een blessure in de zin van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7: Tarieven en betalingen
7.1 De prijs van begeleiding van de Klant door de Trainer geschiedt tegen een vooraf overeengekomen tarief. Dit tarief is, tenzij anders weergegeven, inclusief de verschuldigde BTW.

7.2 Trainer is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd te wijzigen, indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen doorgevoerde prijsstijgingen van derden of veranderde wet- en regelgeving. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen. Een eventuele prijsverhoging kan door de Trainer per direct worden doorgegeven aan de Klant.

7.3 Indien partijen overeen zijn gekomen dat betaling geschiedt middels vooruitbetaling, is het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd voor aanvang van de eerste Trainingssessie. Is het volledige bedrag niet voldaan voor de eerste Trainingssessie, geldt dit als een annulering als omschreven in artikel 5 lid 1 van deze algemene voorwaarden. Indien vervolgens voor aanvang van de nieuw geagendeerde Trainingssessie opnieuw niet voldaan is, of indien niet binnen redelijke termijn een nieuwe Trainingssessie geagendeerd wordt, ontslaat dit de klant niet van zijn betalingsverplichting. Als datum van opeisbaarheid van de vordering van de Trainer geldt dan de eerste geagendeerde Trainingssessie.
7.4 Betaling geschiedt in maandelijkse termijnen. De klant is gehouden om voor of uiterlijk de eerste dag van iedere maand het overeengekomen bedrag te voldoen. Het niet ontvangen van de betaling ontslaat de Klant niet van zijn of haar betalingsverplichting.
Indien de Klant weigerachtig is in het betalen van het overeengekomen bedrag, is de Trainer gerechtigd om, na sommatie, incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen. Blijft betaling uit, zal de Trainer in rechte betaling vorderen van de verschuldigde bedragen. Alle kosten die de Trainer daarvoor dient te maken, waaronder griffierechten, advocaat- en deurwaarderskosten, zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 8: Rechtskeuze, toepasselijk recht en wijziging
8.1 Alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen, ongeacht het onderwerp of de hoogte van de vordering, beslecht worden door rechtbank Overijssel, sector Kanton, volgens Nederlands recht.

8.2 De Trainer is bevoegd onderhavige voorwaarden te wijzigen, voor zover de wijzigingen schriftelijk gestuurd worden aan de Klant. Indien de Klant zich op redelijke gronden niet kan verenigen met de wijzigingen, heeft deze het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9: Kwaliteitsvoorwaarden Personal Training
9.1 Bij IMD-Journey Personal Training staat kwaliteit aan de top. Daarom hebben we voor onszelf hier enkele voorwaarden aan gesteld. Deze voorwaarden staan als uitgangspunt voor het gehele traject wat we samen zullen doorlopen.

9.2 De 1-1 trainingen worden uitgevoerd door een gecertificeerde deskundige Personal Trainer. Je werkt met 1 hoofdtrainer maar het kan voorkomen dat je met een collega traint.
IMD-Journey Personal Training is een erkend leerbedrijf en zo kan het zijn dat er een stagiaire aanwezig is. Pas bij goedkeuring van de klant kan het zijn dat hij/zij enkele opdrachten vanuit school uitvoert.

9.3 De training staat altijd in dienst van het periodiseringsplan. De trainingen staan zoveel mogelijk gepland op de momenten dat de klant wil trainen. Elke training staat in belang van de uiteindelijke doelstelling. Een training binnen IMD-Journey Personal Training staat voor 60 minuten intensief, maar op eigen niveau werken aan je uiteindelijke doelstelling.

9.4 De trainer probeert een sfeer te creëren waarbij de klant het gevoel moet krijgen dat elke situatie bespreekbaar is.

9.5 Naast kwaliteit op trainingsvlak bieden wij kwaliteit op persoonlijk vlak. Dit betekent voor ons dat de klant een luisterend oor kan verwachten, maar niet dat de trainer overal een oplossing voor heeft. Wij stellen ons voor als Personal Trainer, een trainer die je traint om je fysieke doelstelling te bereiken en als iemand die je mentaal bijstaat.

9.6 Wij kunnen geen oplossing bieden voor fysieke blessures. Hiervoor verwijzen we je naar een fysiotherapeut of huisarts.

9.7 De klant mag specifiek voedingsadvies verwachten gericht op de doelstelling en afgestemd op het periodiseringsplan wat we hanteren. Wij schrijven geen hele gedetailleerde persoonlijke voedingsplannen uit maar hebben hier wel als voorbeeld zeer nauwkeurig en kwalitatief standaardvoorbeelden van.

Artikel 10: Gekozen pakket klant
Elk pakket van IMD-Journey is elke maand opzegbaar, mits u dit minimaal 7 dagen voor einddatum van de lopende maand stopzet of aangeeft bij uw personal trainer. Doet u dit niet dat zal uw abonnement stilzwijgend met 1 maand verlengt worden.
De prijs en duur van het abonnement zal mondeling met de trainer besproken worden en zult u ter plekke of binnen 1 week van de start van het abonnement digitaal moeten ondertekenen in de App omgeving.

DAAROM KIES JE VOOR ONS…
  Fitness community
  Lekkerder in je vel
  Snelle progressie
  Optimale trainingsschema
  Betere conditie

Open chat
Hulp nodig?
Hoi 👋👋

Waarmee kan ik je helpen?